Bedre Billigere Boliger

BBB_arkitekten

Særtryk af Arkitekten 09-2002.

Uddrag af dommerbetænkningen for konkurrencen Bedre Billigere Boliger:

”Det er dommerkomiteens opfattelse, at forslaget beskriver en vision, der grundlæggende ønsker at omdefinere vores vaneforestillinger om bosætningsbegrebet. Ved at definere det at bo som handling må arkitekturen være foreløbig og arkitekten indtage en ny og anderledes rolle i processen. Generelt baserer såvel de strukturelle som de økonomiske modeller, forslaget beskriver, sig på et fundamentalt ændret rollemønster for alle involverede i byggeprocessen. Forslaget svarer ikke konkret på konkurrenceprogrammets delspørgsmål, men dokumenterer på trods heraf en særlig evne for nytænkning og fremstår derved som et væsentligt indlæg i den løbende debat om fremtidens boligbyggeri. Forslaget skal fremhæves for de meget interessante rumlige strukturer der opstår mellem boksene, såvel horisontalt som vertikalt. Boligeksemplerne fremtræder velproportionerede og meget anvendelige. De er baseret på velkendte rumligheder, og kvaliteten ligger i samspillet med de indre rum og lysskakterne og i det forhold, at de fleste typer har facade til begge sider i strukturen. Boligenhederne dannes af færdige bokse af semimassive træelementer i en systematik, som har en overbevisende sammenhæng med en foreslået virtuel brugerflade. Forslaget antyder herved en logisk og fremadrettet anvendelse af IT- teknologien i hele området fra brugerinformation til teknisk styring af et stort antal varierende sammenbygninger. Forslaget skal roses for sit opgør med den funktionelle tradition, hvor opgangen har genereret en fastlåst opdeling af etageblokken. Det er vigtigt for forslagsstilleren at fastholde projektets hensigt, som er at diskutere bosætningens konventionelle rollefordeling, de implicerede parter imellem, for herigennem at definere en strategi for et samspil mellem investorer, rådgivere, brugere, entreprenører og økonomi. Forslaget skal fremhæves for denne intention og sin fastholdelse af det digitale værktøj som redskab for en ny social dimension i bosætningen, og det skal slås fast, at dommerkomiteen gerne ser dette projekts visioner viderebearbejdet, og meget gerne med et eksperimentbyggeri som konsekvens.”

Se også projektet Megastruktur.